اعمال یداوی

کاربردهای درمانی بادکش

نکات و توضیحات ارایه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و باید تشخیص اولیه و درمان صحیح توسط پزشک و طبیب آگاه طب سنتی ارایه شود همچنین بادکش درمانی، در اکثر مواقع به عنوان درمان تکمیلی در کنار روش های درمانی اصلی کاربرد دارد ولذا بهتر است با تجویز پزشک و همراه با سایر اقدامات درمانی انجام شود. تذکّر: به طور معمول، ...